นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

นูริกาเบะ
ขนาด:1
21
4
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,151,384
11
1
21
3
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,332,236
11
5
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,668,733
21
21
23
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,995,156
12
4
22
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,857,207
1
32
5
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,617,230
1
21
4
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,463,216
5
4
22
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,083,838
2
1
1
3
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,999,231
1
1
2
14
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,047,587
3
1
2
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,104,153
1
1
2
2
11
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 755,756
2
11
12
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,302,567
2
1
25
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 4,184,250
51
4
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,900,370
1
2
1
2
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,747,671
22
2
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,520,886
1
21
1
24
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,964,186
3
1
1
2
5
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,217,799
21
2
34
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,971,685
12
2
22
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,209,884
12
2
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 5,117,865
3
12
11
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,373,713
3
1
51
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 3,203,154
4
1
1
1
3
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 798,516
31
4
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 7,613,275
12
1
1
34
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 804,276
2
5
3
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,922,712
5
3
2
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,581,286
2
1
4
1
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,200,360
1
42
3
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 2,660,487
32
11
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 6,716,780
2
2
2
2
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 9,967,155
13
1
1
33
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 1,648,857
1
2
33
5x5 ง่าย นูริกาเบะ หมายเลขปริศนา: 8,344,836

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-02-24 19:35:39

th.puzzle-nurikabe.com
Remove Ads