นูริกาเบะ


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

นูริกาเบะ (เกาะกลางสายน้ำ) คือปริศนาตรรกะ กติกา่ซับซ้อนเล็กน้อย แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ไม่ถึงกับง่าย :)
จะมีตารางสี่เหลี่ยม โดยบางช่องจะมีตัวเลขปรากฏอยู่ เป้าหมายคือ การตรวจสอบว่า ช่องทุกช่องเป็นสีขาวหรือสีดำ (จากคำว่า เกาะกลางสายน้ำ อาจเีรียกว่า ดิน และ น้ำ ตามลำดับ) ช่องสีำดำจะก่อให้เกิด"นูริกาเบะ" (หรือสายน้ำ ในคำว่า เกาะกลางสายน้ำ) โดย ช่องสีำดำจะต้องอยู่ติดกันอย่างต่อเนื่อง (single polyomino), ต้องไม่มีตัวเลข และ ต้องไม่ติดต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2ช่องหรือใหญ่กว่า (เกาะกลางสายน้ำ จะเรียกสี่เหลี่ยมที่ไม่ถูกกติกานี้ว่า สระน้ำ) ส่วนช่องสีขาวจะก่อเป็นเกาะ (ตามที่มาของชื่อ เกาะกลางสายน้ำ): ตัวเลขแต่ละตัวจะต้องเป็นช่องสีขาวเท่านั้น (เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ) ช่องสีขาวแต่ละช่อง จะอยู่ในเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้น ; เกาะจะต้องมีช่องตัวเลข 1 ช่อง และเกาะจะต้องมีจำนวนช่องสีขาวตามเลขที่ปรากฏ ในเกมต้นฉบับ ผู้แก้ปริศนาจะต้องแรเงาช่องที่คาดว่าจะเป็นสีดำ และทำเครื่องหมายจุดในช่องที่คาดว่าจะเป็นสีขาว
คลิกซ้ายในช่องเพื่อแรเงาให้เป็นสีดำ คลิกขวาเพื่อทำเครื่องหมายจุด คลิกและลาก กรณีต้องการทำเครื่องหมายหรือแรเงามากกว่าหนึ่งช่อง

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
นูริกาเบะ
ขนาด:1
3
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,127,798
13
15
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,365,165
2
3
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,382,627
3
1
15
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,138,343
2
1
34
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,838,598
1
1
24
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,179,129
11
1
2
33
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,155,586
1
22
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,167,198
5
12
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,438,397
21
32
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,255,027
11
1
1
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,172,458
1
5
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,575,521
2
1
55
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,519,966
22
1
11
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,499,177
4
3
2
1
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,491,142
21
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,661,416
12
5
1
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,424,023
2
2
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,020,814
1
3
1
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,761,225
35
1
13
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,124,574
2
1
21
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,927,660
2
1
32
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,609,592
15
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,441,110
4
11
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,611,451
41
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,355,310
4
1
1
1
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,509,741
3
2
51
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,957,378
2
2
2
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,810,345
1
4
2
1
3
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,511,586
13
3
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,147,933
3
2
12
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,845,393
1
33
5
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,127,889
4
1
4
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,442,688
1
22
4
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,363,198
23
2
2
5x5 นูริกาเบะ ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,410,114

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation